Immateriaaliset lopputuotteet

  1. Kattava analyysi asianosaisista tahoista (matkailu- ja ravitsemusalan yritykset, korkeakoulutusta tarjoavat tahot, opiskelijat, lainsäädäntäelimet ja mielipidevaikuttajat) jokaisessa projektiryhmän maassa. Analyysiin kuuluu kattavaa (kvalitatiivista ja kvantitatiivista) tutkimusta.
  2. Parhaiden käytänteiden opas joka tarjoaa hyviä käytänteitä jotka ovat yhteydessä työohjelmiin ja ohjattuun harjoitteluun matkailu- ja ravitsemusalalla. Opas pitää sisällään myös projektin aikana tunnistettuja parhaita käytänteitä.
  3. Suositusraportti joka käsittelee esiintuotuja projektiryhmän maiden tarpeita ja tekee suosituksia olemassa olevien käytänteiden käytöstä, niiden muokkaamisesta tai täysin uusien käytänteiden kehittämisestä.
  4. Toiminnallinen ohjekirja joka esittelee systemaattisen metodologian toimivan työnantajaohjelman kehittämiseen, implementointiin ja valvontaan matkailu- ja ravitsemusalalla. Tämä ohjekirja tulee olemaan julkisesti saatavilla, jotta projektin ulkopuolisetkin tahot voivat käyttää sitä kehittääkseen omia työnantajaohjelmiaan.
  5. Sähköinen alusta, jossa asianosaiset yrittäjä- ja korkeakoulutustahot matkailu- ja ravitsemusalalla voivat vuorovaikuttaa. Tämä online-alusta mahdollistaa matkailu- ja ravitsemusalan toimijoiden ja korkeakoulujen yhteistyön erilaisten aktiviteettien suunnittelun ja toteuttamisen kautta. Esimerkkeinä online-kyselyt, joilla parannetaan opintosisältöjen laatua ja relevanssia alalle, kommentoinnit koulutuksen toteuttamisesta, alan ammattilaisten osallistuminen koulutukseen vierailijaluennoitsijoiden ominaisuudessa, harjoitteluvaihtojen ja harjoittelun hallinnointi sekä opiskelijoiden ja alumnien rekrytointi osa- tai täysiaikaiseen työhön alustan kautta jne.