Immateriaaliset lopputuotteet

1 Kattava analyysi asianosaisista tahoista (matkailu- ja ravitsemusalan yritykset, korkeakoulutusta tarjoavat tahot, opiskelijat, lainsäädäntäelimet ja mielipidevaikuttajat) jokaisessa projektiryhmän maassa. Analyysiin kuuluu kattavaa (kvalitatiivista ja kvantitatiivista) tutkimusta.
2 Parhaiden käytänteiden opas joka tarjoaa hyviä käytänteitä jotka ovat yhteydessä työohjelmiin ja ohjattuun harjoitteluun matkailu- ja ravitsemusalalla. Opas pitää sisällään myös projektin aikana tunnistettuja parhaita käytänteitä.
3 Suositusraportti joka käsittelee esiintuotuja projektiryhmän maiden tarpeita ja tekee suosituksia olemassa olevien käytänteiden käytöstä, niiden muokkaamisesta tai täysin uusien käytänteiden kehittämisestä.
4 Toiminnallinen ohjekirja joka esittelee systemaattisen metodologian toimivan työnantajaohjelman kehittämiseen, implementointiin ja valvontaan matkailu- ja ravitsemusalalla. Tämä ohjekirja tulee olemaan julkisesti saatavilla, jotta projektin ulkopuolisetkin tahot voivat käyttää sitä kehittääkseen omia työnantajaohjelmiaan.
5 Sähköinen alusta, jossa asianosaiset yrittäjä- ja korkeakoulutustahot matkailu- ja ravitsemusalalla voivat vuorovaikuttaa. Tämä online-alusta mahdollistaa matkailu- ja ravitsemusalan toimijoiden ja korkeakoulujen yhteistyön erilaisten aktiviteettien suunnittelun ja toteuttamisen kautta. Esimerkkeinä online-kyselyt, joilla parannetaan opintosisältöjen laatua ja relevanssia alalle, kommentoinnit koulutuksen toteuttamisesta, alan ammattilaisten osallistuminen koulutukseen vierailijaluennoitsijoiden ominaisuudessa, harjoitteluvaihtojen ja harjoittelun hallinnointi sekä opiskelijoiden ja alumnien rekrytointi osa- tai täysiaikaiseen työhön alustan kautta jne.