Πνευματικά Προϊόντα

1 Μια εξονυχιστική ανάλυση των αναγκών των ενδιαφερόμενων μερών (Επιχειρήσεις Φιλοξενίας και Τουρισμού, Τριτοβάθμια Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, φοιτητές, φορείς χάραξης πολιτικής και διαμορφωτές κοινής γνώμης) στις χώρες της κοινοπραξίας. Η ανάλυση περιλαμβάνει έρευνα σε βάθος, μικτής μεθοδολογίας (ποιοτική και ποσοτική)
2 Ένας οδηγός βέλτιστων πρακτικών που θα παρουσιάζει καλές πρακτικές στην Ευρώπη και διεθνώς από προγράμματα διασύνδεσης με την εργασία όχι μόνο στο τομέα της Φιλοξενίας και του Τουρισμού, αλλά και σε άλλους τομείς, νοουμένου ότι αυτές μπορούν να εφαρμοστούν στη Φιλοξενία και τον Τουρισμό. Ο οδηγός θα παρουσιάζει επίσης και τις καλές πρακτικές που εντοπίστηκαν από το παρόν έργο.
3 Μια έκθεση εισηγήσεων που θα λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες που θα εντοπιστούν στις χώρες της κοινοπραξίας και ό,τι είναι διαθέσιμο σήμερα στην Ευρώπη και διεθνώς. Με βάση αυτά, η έκθεση θα περιλαμβάνει εισηγήσεις είτε προς τη χρήση υπάρχουσων πρακτικών, είτε προς την προσαρμογή τέτοιων πρακτικών ανάλογα με τις ανάγκες που εντοπίστηκαν, είτε ακόμη και προς την ανάπτυξη νέων, καινοτόμων πρακτικών.
4 Ένα εγχειρίδιο λειτουργίας που θα παρουσιάζει μια συστηματική μεθοδολογία για την ανάπτυξη, εγκαθίδρυση και παρακολούθηση ενός επιτυχημένου προγράμματος εργοδότη για τη βιομηχανία Φιλοξενίας και Τουρισμού. Αυτό το εγχειρίδιο θα είναι διαθέσιμο δημόσια, και ως εκ τούτου οργανισμοί, επιχειρήσεις και εκπαιδευτικά ιδρύματα που δεν συμμετέχουν στο έργο, θα μπορούν να το χρησιμοποιήσουν για να δημιουργήσουν το δικό τους πρόγραμμα εργοδότη.
5 Μια ηλεκτρονική πλατφόρμα όπου ομάδες ενδιαφερομένων τόσο από Τριτοβάθμια Εκπαιδευτικά Ιδρύματα στη Φιλοξενία και το Τουρισμό (όπως ακαδημαϊκοί, φοιτητές, διοικητικό προσωπικό) όσο και από την αντίστοιχη βιομηχανία (όπως διευθυντικά στελέχη, εργοδότες, ιδιοκτήτες, υπάλληλοι κτλ.), θα μπορούν να αλληλεπιδρούν. Αυτή η online πλατφόρμα θα διευκολύνει τη συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και της βιομηχανίας της Φιλοξενίας και του Τουρισμού μέσα από διάφορες δραστηριότητες που μπορεί να σχεδιάζονται και να πραγματοποιούνται. Κάποια παραδείγματα περιλαμβάνουν online ερωτηματολόγια για τη βελτίωση της ποιότητας και συνάφειας των οδηγών σπουδών και εκπαιδευτικού υλικού με βάση τις ανάγκες της βιομηχανίας, γνωμοδότηση σχετικά με τη διαδικασία παροχής της εκπαίδευσης, διευκόλυνση/παροχή βοήθειας στη συμμετοχή επισκεπτών ομιλητών από τη βιομηχανία, διαχείριση ζητημάτων σχετικών με τοποθετήσεις φοιτητών/πρακτική άσκηση, προσλήψεις μερικής ή ολικής απασχόλησης φοιτητών και αποφοίτων μέσα από την πλατφόρμα κοκ.