Λογική και Στόχοι

Λογική

Ο τομέας της  Φιλοξενίας και Τουρισμού παρουσιάζει υψηλά επίπεδα ανάπτυξης, μια σχετική ανθεκτικότητα στην οικονομική κρίση και σημαντικές δυνατότητες για να αποτελέσει έναν σημαντικό τομέα εργοδότησης για πολλούς νέους πτυχιούχους που ειδικεύονται σε αυτόν τον τομέα.

Σύμφωνα με μια Σύσταση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σχετικά με τις Ευρωπαϊκές Αρχές για τον Τουρισμό (Φεβρουάριος 2014), ο τουρισμός αντιπροσωπεύει την τρίτη μεγαλύτερη κοινωνικοοικονομική δραστηριότητα στην ΕΕ όσον αφορά τη συμβολή στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν και την απασχόληση. Επιπρόσθετα, οι προβλέψεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού των Ηνωμένων Εθνών δείχνουν ότι μέχρι το έτος 2030 Οι διεθνείς αφίξεις τουριστών σε όλο τον κόσμο αναμένεται να φθάσουν τα 1,8 δισεκατομμύρια.

Η Φιλοξενία και ο  Τουρισμός, ως κλάδος υπηρεσιών, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ποιότητα του ανθρώπινου δυναμικού της. Για αυτό , υπάρχει ανάγκη να επενδύσουμε στην αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού και των επιπέδων ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών ως μέσο για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας. Σε μια ολοένα και περισσότερο ανταγωνιστική αγορά, η σημασία της ποιότητας είναι μεγαλύτερη για τις τουριστικές επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν ακόμα μεγαλύτερη επίγνωση σήμερα της  σημασίας  της ποιότητας, ως πηγής ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος (Σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με την ευρωπαϊκή Αρχές Τουρισμού, 2014). Μια στενή σχέση μεταξύ των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και της βιομηχανίας φιλοξενίας και τουρισμού που παρακολουθείται συστηματικά, θα επιφέρει οφέλη και για τα δύο μέρη.

  • Όσον αφορά τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, θα βελτιώσουν τα προγράμματα σπουδών τους με έναν τρόπο που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες της βιομηχανίας όσον αφορά την ποιότητα και το φάσμα των δραστηριοτήτων που πραγματοποιούν.
  • Σε ό, τι αφορά τη βιομηχανία, η στενή συνεργασία με τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης θα βοηθήσει τις ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ να αναβαθμίσουν την ποιότητα, την ανταγωνιστικότητα και τη βιωσιμότητα τους.

Βασικοί Στόχοι
Το έργο  αυτό έχει ως στόχο να:

  1. Σχεδιάσει μια συστηματική μεθοδολογία για την ανάπτυξη, εγκατάσταση και παρακολούθηση ενός επιτυχούς προγράμματος εργοδότη.
  2. Σχεδιάσει και να αναπτύξει  μια  ηλεκτρονική πλατφόρμα ως εργαλείο για να διευκολύνει την παραπάνω μεθοδολογία.
  3. Αναπτύξει ένα  οδηγό βέλτιστων πρακτικών με τις βέλτιστες πρακτικές που έχουν εντοπιστεί στην Ευρώπη και τον υπόλοιπο κόσμο, καθώς και τις βέλτιστες πρακτικές που αναπτύχθηκαν στο  έργο αυτό.