Εργοδότης που δραστηριοποιείται στον τομέα της Φιλοξενίας και του Τουρισμού

ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ θα επωφεληθούν από το εύρος των υπηρεσιών και εγκαταστάσεων που παρέχονται από τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση σε φοιτητές και απόφοιτους υψηλού επιπέδου, για  σκοπούς πρακτικής άσκησης αλλά και για την πλήρωση αναγκών σε προσωρινές ή μόνιμες προσλήψεις. Μπορούν ακόμη να εξασφαλίσουν την απαραίτητη εξειδίκευση που απαιτείται για την επίλυση προβλημάτων στην επιχείρηση ή τη βιομηχανία συνολικά, να αποκτήσουν πρόσβαση σε προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης, εκπαιδευτικές και ερευνητικές υποδομές  όπως βιβλιοθήκες, εργαστήρια και ερευνητικά κέντρα, έτσι ώστε να βελτιώσουν την ποιότητα τόσο του προσωπικού, όσο και συνολικά των δραστηριοτήτων τους. Η συνεργασία θα εξασφαλίσει αειφόρα ανάπτυξη των υπαρχόντων και μελλοντικών ανθρώπινων πόρων τους, θα συμβάλλει στη λύση λειτουργικών προβλημάτων και θα τους προσδώσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Επιχειρήσεις Φιλοξενίας και Τουρισμού μπορεί να ενδιαφέρονται για τις ακόλουθες εκδηλώσεις του έργου:

Συνέδριο για ξενοδόχους και άλλους εργοδότες στην βιομηχανία  φιλοξενίας και τουρισμού(ME2)

Ημερομηνία: Θα ανακοινωθεί

Χώρα: Κύπρος

 

Συνέδριο για ξενοδόχους και άλλους εργοδότες στην βιομηχανία  φιλοξενίας και τουρισμού(ME3)

Ημερομηνία: Θα ανακοινωθεί

Χώρα: Iσπανία