Βασικές πληροφορίες Έργου

Τίτλος έργου: Employer Programme for Hospitality and Tourism

Διάρκεια έργου: 24 μήνες

Ημερομηνία έναρξης και λήξης έργου: 1/9/2016-31/8/2018

Η κοινοπραξία: 7 εταίροι από 5 ευρωπαϊκές χώρες (Κύπρος, Ελλάδα, Φιλανδία, Ισπανία και Ιταλία)

Αριθμός συμφωνίας: 2016-1-CY01-KA203_017342

Συντονιστής: Ανώτερο Ξενοδοχειακό Ινστιτούτο Κύπρου

Λέξεις κλειδιά: Πρόγραμμα εργοδότη, Ποιότητα στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, Φιλοξενία και Τουρισμός, Σύνδεσμός στην εργασία